สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์