ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

     “เต็มใจบริการ  สร้างงานคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรหลักในการให้บริการที่อำนวยความสะดวก  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจความเป็นมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

     เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการที่อำนวยความสะดวก  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปที่เป็นงานกลาง  งานนโยบายและแผน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การเงินและงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศอันที่จะให้ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ