ทำเนียบอธิการบดี

 

 วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  
           1. อาจารย์กลาย  กระจายวงศ์     ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517-2521
           2. ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521-2522
           3. ผศ.ดร.โกสินทร์  รังสยาพันธ์    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522-2529
           4. ผศ.จรัญ  ปัทมดิลก      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-2530
           5. ผศ.สถิต  แก้วเชื้อ    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2537
 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
           6. ผศ.สถิต  แก้วเชื้อ    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2542
           7. รศ. ปราณี  เพชรแก้ว    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2546
           8. ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
           9. ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2556
         10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560