ประวัติความเป็นมา

about-universityมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทำให้เป็นมหาวิทยาลัียที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2519

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้

จากจุดเริ่มต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาตามลำดับ มีการทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารและพัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเมื่อมีการประการใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มอีกหลายสาขา

ใน พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรก

จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆ เพื่อเป้าหมายในนักศึกษาเข้าสู่วงการวิืชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

เดิมสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ ประสานงาน และบริการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยครู ซึ่งมี “หัวหน้าสำนักงานอธิการ” เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีการจัดองค์กรภายใน ประกอบด้วย

 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายธุรการ
 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 4. ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล
 5. ฝ่ายการเงิน
 6. ฝ่ายอาคารสถานที่
 7. ฝ่ายเอกสารและการพิมพ์
 8. ฝ่ายยานพาหนะ
 9. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 10. ฝ่ายพัสดุ
 11. ฝ่ายสวัสดิการ

รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการ (พ.ศ. 2520 – 2535)

 ลำดับ ชื่อ-สกุล    ช่วงเวลา
1 นายสบาย ไสยรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2520
2 นายพงษ์ศักดิ์ สอนสังข์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2522
3 นายฟื้น เพชรรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2526
4 นายฟื้น เพชรรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2527
5 นายวีระ ลิ่มสกุล ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2528
6 นายธงชัย หวานแก้ว ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2530
7 นายชาญชัย ภักดีเจริญ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2531
8 นายวิลาศ เมืองน้อย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2532
9 นางสาวสุณีย์ ล่องประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม 2538 จึงมีผลให้วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบัน โดยเฉพาะ “สำนักงานอธิการ” เปลี่ยนเป็น “สำนักงานอธิการบดี” และมี“ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” เป็นผู้บริหารสูงสุด ดังนี้

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน)

ลำดับ  ชื่อ-สกุล  ช่วงเวลา  หมายเหตุ 
1 นายชัยราช จุลกัลป์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2538
2 รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540
3 ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2542 – 27 มกราคม 2546
4 นายชัยราช จุลกัลป์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2546 – 28 กุมภาพันธ์ 2552
5 ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2553
6 นายวสันต์ สุทธโส ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 6 มกราคม 2556
7 ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 –28 กรกฎาคม 2556 รักษาราชการ
8 ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ตั้งแต่วันที่  29 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2558 รักษาราชการ
9 อ.โสภา  ปุ่นสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558 รักษาราชการ
10 ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2560 รักษาราชการ
11 นายสมชาย สหนิบุตร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน รักษาราชการ