ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ” 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป 08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) 10.00 น. บรรยายพิเศษ วันราชภัฏและประกาศสัตยาบันความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันพุธ

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 1

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

โครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ ณ ชลนภารีสอร์ต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Read more