การแสดงเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้          

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ” 08.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป 08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญวันราชภัฏและเปิด อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) 10.00 น. บรรยายพิเศษ วันราชภัฏและประกาศสัตยาบันความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันพุธ

Read more

คณะผู้บริหาร มรส. เข้าอวยพร – รับพรปีใหม่จาก ประธาน มปท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่จากนายสุเทพ

Read more

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ.ผนึก 3 กำลังมุ่งบูรณาการพันธกิจ สร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ผุดโครงการจัดการความรู้ มุ่งบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพุทธทาส ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายในหัวข้อมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินโดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี และดร.วัฒนา รัตนพรหม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการจัดการความรู้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ในขณะนี้คือสภาวะที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแยกส่วนการทำงานตามพันธกิจของตนโดยไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายและทิศทางหรือกระบวนการที่ร่วมกันผสมผสานเป็นองค์รวมจึงเกิดความซับซ้อนซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น

Read more

มรส. รับพรปีใหม่จากเจ้าคณะภาค 16 – เจ้าคณะ จ. – ผบก.ภ.จว. สร้างขวัญกำลังใจปฏิบัติงานปี 61

วันนี้(8 มกราคม 2561) ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี และคุณจารี วาริชกิจกุล เข้ากราบสักการะขอพรปีใหม่ จากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ในโอกาสนี้พระธรรมวิมลโมลี เมตตาให้พรปีใหม่แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน พร้อมกล่าวขอให้ทุกคนมีสติ

Read more

มรส.กระชับสัมพันธ์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ ผวจ. – นายกเทศมนตรีฯ จ.สุราษฎร์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของจังหวัดด้วยดีตลอดมา ขอให้มหาวิทยาลัยฯได้ดำรงเเนนวทางในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา สร้างกำลังทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปที่ ห้องปฏิบัติงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Read more

มรภ.สุราษฎร์ฯ กระชับสัมพันธ์ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากนายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more