คณะผู้บริหาร มรส. เข้าอวยพร – รับพรปีใหม่จาก ประธาน มปท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดี ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่จากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ บ้านดอนรัก อ.พุนพิน โอกาสนี้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯและอวยพรปีใหม่แก่คณะผู้เข้าอวยพรและชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคน และขอให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นพลังแห่งปัญญา พลังแห่งแผ่นดิน ในการส่งผ่านศาสตร์ วิชา ความรู้แก่ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

กฤษพงษ์ เเก้วอ่อน ภาพ