ราชภัฏสุราษฎร์ฯ.ผนึก 3 กำลังมุ่งบูรณาการพันธกิจ สร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ผุดโครงการจัดการความรู้ มุ่งบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพุทธทาส ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายในหัวข้อมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินโดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี และดร.วัฒนา รัตนพรหม วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการจัดการความรู้

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ในขณะนี้คือสภาวะที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแยกส่วนการทำงานตามพันธกิจของตนโดยไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายและทิศทางหรือกระบวนการที่ร่วมกันผสมผสานเป็นองค์รวมจึงเกิดความซับซ้อนซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น โครงการฯในวันนี้จึงเป็นเครื่องมือและแนวทางอย่างหนึ่งในการบูรณาการหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นกลไก ชับเคลื่อนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มรส. เผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องมาจากระบบงานของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบันเกิดความซับซ้อนและไม่ได้เชื่อมโยงต่อกัน ทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่ไม่ครอบคลุม ดังนั้นงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการค้นหาแนวทาง ผนึกกำลังร่วมกันซึ่งมีเป้าหมายในการบูรณาการรวมพันธกิจให้เป็นหนึ่งเดียว สรุปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยวันที่ 5 และวันที่ 6 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมตามกำหนดการ ณ ขนอมคาบาน่า บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

ว่าที่ร้อยตรีอาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ