มรภ.สุราษฎร์ฯ กระชับสัมพันธ์ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากนายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า เทศบาลคิดอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ฯ นั่นเป็นที่พึ่งของชาวตำบลขุนทะเล ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการบริการองค์ความรู้ด้านวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลจะได้ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในท้องถิ่นอาทิ การสร้างอาชีพ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นและพร้อมจะเดินเคียงข้างกับมหาวิทยาลัยต้นแบบของท้องถิ่นในด้านอื่นๆต่อไป

ต่อจากนั้นรองอธิการบดี ได้เดินทางไปยัง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล เพื่ออวยพรและรับพรปีใหม่จาก นาง ปัทมา ฤทธิกัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางผู้ใหญ่ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน ทั้งชาวบ้านและมหาวิทยาลัยมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ โดยสามารถรวมเป็นเนื้อเดี่ยวกันได้ ซึ่งมีทิศทางตรงกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น พยายามสร้างคุณค่าของท้องถิ่นจากทรัพยากรที่มีอยู่ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาอย่างถาวร

โดยในช่วงบ่ายในวันเดียวกัน ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผศ. ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เดินทางไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อบจ.) เพื่อเข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้นายก อบจ. ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯช่วยเหลือ พันธกิจด้านต่างๆของ อบจ. ทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน อบจ. สนับสนุนทรัพยากรด้านการสอน การอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา อุปกรณ์ ตลอดจนบริการองค์ความรู้ของครูปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันทาง อบจ.ยังมีความต้องการครูที่จะมาเติมเต็มการศึกษาของเด็กพิเศษ โดยเฉพาะครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่จะคอยคัดกรองเด็กความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ที่แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านทางสังคมและภาษา ไม่เป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดไปจากปกติ ที่สำคัญทาง อบจ. ยินดีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมกัน

หลังจากนั้นรองอธิการบดี ก็ได้เดินทางไปยัง สถานีตำรวจภูธรตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากพ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง ผกก.สภ.ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทาง ผกก.สภ.ขุนทะเล ได้เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทาง สภ.ขุนทะเล ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหลายครั้ง ซึ่งทุกๆครั้งก็ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดย สภ.ขุนทะเลมีความรู้สึกยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และร่วมกันดูแลพัฒนา สร้างลูกหลาน เยาวชนที่ดีชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ภาพ/ข่าว