สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์