สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี