โครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ ณ ชลนภารีสอร์ต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช