อธิการบดี มรส. รับโล่รางวัลสถาบันการศึกษาที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมรับโล่รางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)”

ซึ่งรางวัลดังกล่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริหารจัดการและให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 ซึ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ระบบโดเมนเนม ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ และระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผ่านระบบตรวจวัดและประเมินผล ตามเกณฑ์ที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษากำหนด ซึ่งในการรับรางวัลครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์อีก 14 มหาวิทยาลัย

ในงานดังกล่าว ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร รองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 อีกด้วย